بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

امتیاز 0 از 5
بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران   تاریخ:  9 مهر تا 12 مهر  1401 مجری : شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

سیزدهمین نمایشگاه فن آوری نانو

امتیاز 0 از 5
سیزدهمین نمایشگاه فن آوری نانو   تاریخ:  9 مهر تا 12 مهر  1401 مجری : موسسه توسعه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان