عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چکونه ارزیابی می کنید؟*
وضعیت رستوران های نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟*
وضعیت پارکینگ ها را چطور ارزیابی می کنید؟*
از حضورتان در نمایشگاه چه میزان رضایت دارید؟*
نظرتان در خصوص حضور در سال های بعدی نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟*
وضعیت نظافتی و سرویس های بهداشتی را چه ارزیابی می کنید؟*